Dudak Kaldırma ( Lip Lift )

Dudak kaldırma – Liplift tekniği dudaktaki parlak kırmızı sınırın görünürlük ve dolgunluğunu artırmak amacıyla yapılan yeniden şekillendirilme işlemdir.

Estetik olarak yüz üzerinde daha dolgun ve kırmızı görünen ve ruj ihtiyacını azaltan bu teknikle uzayan dudakları kısaltmak ve dolgun ve parlak bir dudak elde etmek mümkündür.

Günümüzde dudak kaldırma olarak birçok teknik denenmekte ve kullanılmakta olsa da en etkili yöntem hastayı uyutmadan yapılabilen ufak bir cerrahi işlem olan Liplift tekniği en etkili yöntemdir. Dudak büyütme etkisi olmasa da dudak kırmızı hattının görünürlüğünün artması dudakta büyüme ve dolgunlaşma etkisi yaratmaktadır.

Cerrahi İşlemler

Dolaylı Dudak Kaldırma: İple uygulanan kaldırma tekniği olup etkisi en fazla 1-3 hafta sürer ve kullanılan iplere karşı alerji riski yüksektir.

Doğrudan Dudak Kaldırma

Subnasal Bullhorn Liplift: burun tabanından lokal anestezi ile dudakta kaldırmak istenilen miktar kadar cildin çıkarılarak dudağın kaldırılması işlemidir. Tarafımızdan merkezimizde etkili olarak kullanılmakta olan bu teknikte burun tabanında en az izle veya izsiz olarak tedavi başarılmakta olup; erken dönemde görülen izler fondöten ile başarıyla gizlenerek bu sorunlu dönem atlatılabilmektedir. 

Liplift tekniğimiz sayesinde kadınlarda çok sık görülmekte olan uzun dudak, yetersiz kırmızı hattın olması, gülümsemede üst dişlerin görünmemesi durumlarını çözmekte tek etkili yöntem Liplift yöntemidir.

V-Y dudak büyütme: Dudakta kırmızı hat üzerinden cildin kesilerek kırmızı hattın yukarı taşınması yöntemi olup daha çok dudak üzerinden yoğun kırışıklık olan yaşlı hastalarda tercih edilmektedir.

Frequently Asked Questions

Rhinoplasty can address various concerns, including nasal asymmetry, size reduction or augmentation, correcting breathing difficulties, refining the nasal tip, or correcting birth defects.

With our advanced technology, post-operative discomfort following rhinoplasty is significantly minimized. While some patients may experience mild discomfort, our use of cutting-edge techniques and pain management strategies ensures effective relief. Swelling and bruising, although common, are notably reduced and tend to diminish gradually during the recovery period.

Initial recovery takes about 1-2 weeks, but complete healing and final results may take several months as swelling gradually diminishes.

Candidates for a facelift are generally individuals seeking to address sagging facial skin, deep creases, jowls, or a lack of definition in the jawline and wish to achieve a more youthful appearance.

Yes, various techniques exist, including traditional facelifts, mini facelifts, and neck lifts. The choice depends on the patient’s specific concerns and desired outcomes.

While a facelift does not stop the aging process, it can provide long-lasting results. Results typically last around 7-10 years, although individual experiences may vary.

Recovery varies among individuals but generally involves some swelling and bruising for a few weeks. Patients can typically return to normal activities within 2-3 weeks, though strenuous activities should be avoided initially.